Dit privacy beleid is geldig vanaf 25 mei 2018!

Privacy Beleid

Voor Bloovi Careers zijn de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens van bijzondere betekenis.

Navolgend informeren wij u over de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in relatie tot de diensten die wij onder www.Bloovi.careers of andere webpagina’s of apps (hierna samenvattend aangeduid als „platformen“), die deze Privacyverklaring bevatten, aanbieden. Persoonsgerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 Nr. 1 AVG) (algemene verordening gegevensbescherming – GDPR, General Data Protection Regulation). Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres of uw telefoonnummer. Informatie, die niet direct met uw identiteit in verbinding gebracht kan worden, zoals bijv. het aantal gebruikers van een internetpresentatie valt niet hieronder.

 1. 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens?

  De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als „Bloovi Careers“ of „wij“) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

  Bloovi Careers bvba
  Kortrijksesteenweg 88
  9830 Sint-Martens-Latem
  Tel: +32 9 278 22 60
  E-mail: careers@bloovi.be

 1. 2. Contactgegevens van de functionaris voor de gegevens- en privacybescherming.

  Onze functionaris voor de gegevens- en privacybescherming is voor u bereikbaar per e-mail dataprotection@bloovi.be

 1. 3. Oogmerken en rechtsgrondslagen van de verwerkingen en de duur van de opslag.

  Navolgend informeren wij u over de verschillende oogmerken, waartoe wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken, op welke rechtsbasis een dergelijke verwerking telkenmale geschiedt en hoe lang wij de gegevens daarbij opslaan.

  Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgerelateerde gegevens toestemming vragen aan de betrokken persoon, dient art. 6 lid 1 letter a Algemene EU verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die voor naleving van een overeenkomst, waarvan de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk zijn, dient art. 6 lid 1 letter b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn. Indien en voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor de naleving van een juridische verplichting noodzakelijk is, aan welke onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag. Is de verwerking vereist ter waarborging van gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en wegen de grondrechten en grondvrijheden niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.
  De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt.

  1. 3.1. Gegevensverwerkingen bij algemeen gebruik van onze platformen en onze diensten.

   1. 3.1.1. Algemene toegang tot onze platformen

    Bij elke oproep van onze platformen registreren wij geautomatiseerd gegevens en informatie van het oproepende apparaat en slaan wij deze gegevens en informatie op in de logfiles van de server. Voor registratie in aanmerking komen de (1) gebruikte browsertypen en versies, (2) het door het bezoekende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina, vanaf waar een bezoekend systeem op onze website komt (zogeheten referrer), (4) de sub-websites die via een bezoekend systeem op onze internetpagina worden aangestuurd, (5) de datum en de tijd van een bezoek aan de internetpagina, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het bezoekende systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie, die voor gevaar afweer in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen dienen. Om veiligheidsredenen, d.w.z. om een mogelijke aanval tegen onze Platforms te kunnen reconstrueren, slaan we dergelijke gegevens inclusief het IP-adres gedurende 14 dagen op en anonimiseren of verwijderen we dergelijke gegevens. Het IP-adres is tijdens de verbinding vereist om de inhoud van ons platform naar uw apparaat over te dragen. De wettelijke basis voor de verwerking en opslag van het IP-adres is een legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het legitieme belang voor de overdracht van het IP-adres is dat het nodig is om de inhoud van de website weer te geven; zonder verzending van het IP-adres is het niet mogelijk om de inhoud van het platform weer te geven. De rechtmatige belangen voor de tijdelijke opslag zijn onze veiligheidsbelangen.

   2. 3.1.2. Optimalisatie van zoek- en aanbevelingsfuncties

    Wij kunnen ook informatie over uw gebruiksgedrag op onze platformen voor het opstellen van statistische modellen opslaan, om op die manier onze platformen gebruikersvriendelijker in te richten en in het bijzonder de functie voor het zoeken en aanbevelen van geschikte vacatures te optimaliseren. Daarbij slaan wij in gepseudonimiseerde vorm (dit houdt in dat hieruit enkel op basis van het statistische model een persoonsverwijzing niet meer kan worden afgeleid) ook uw IP-adres op, om geautomatiseerde toegangen (bots) tot onze platformen bij de aanmaak van de statistische modellen uit te sluiten. Rechtsgrondslag is daarbij art. 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin, de functionaliteit van het statistische model te waarborgen, teneinde onze diensten te verbeteren. Het IP-adres wordt na een jaar verwijderd.

   3. 3.1.3. Sollicitatieformulier

    Wanneer wij op onze platformen een sollicitatieformulier voor op onze platformen gepubliceerde vacatures gereedzetten, en u dit invult, zonder op een MyBloovi Careers account te zijn ingelogd (zie cijf. 3.2.2 onderstaan) en de knop voor verzenden van de sollicitatie aanklikt, zenden wij de gegevens die u in op het sollicitatieformulier heeft ingevuld naar de provider die de vacature bij ons geplaatst heeft. Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 AVG.

   4. 3.1.4. Newsletter

    Als u zich voor een Newsletter aanmeldt, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende Newsletter, waarin wij u regelmatig over interessante onderwerpen informeren. Om te garanderen dat uw aanmelding voor de Newsletter correct geschiedt, d.w.z. om ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te verhinderen, zullen wij u na uw eerste aanmelding voor de Newsletter via de Double-Opt-In procedure een bevestigingsmail zenden, waarin wij u om bevestiging van de aanmelding verzoeken. Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 a AVG. In het kader van uw aanmelding voor de Newsletter slaan wij tevens uw IP-adres en de datum en tijd van de aanmelding en de bevestiging op, teneinde de aanmelding op een later tijdstip te kunnen traceren en bewijzen. Rechtsgrondslag voor deze opslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang de bewijsbaarheid van de aanmelding is. Wij slaan uw e-mailadres op, om u de Newsletter toe te zenden, tot u zich afmeldt, of wij de verzending van de Newsletters aan u beëindigen.

    Ten behoeve van de statistische evaluatie van onze Newsletter-campagnes bevatten de Newsletters zogeheten pixels. pixels zijn in HTML-e-mails ingebedde miniatuur beeldbestanden, met behulp waarvan wij kunnen zien, of en wanneer u een e-mail heeft geopend en welke van de in de e-mail aanwezige links werden opgeroepen. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze servers verzonden. Dit wordt echter niet door ons opgeslagen, evenmin als overige persoonsgerelateerde gegevens. Rechtsgrondslag voor gebruik van deze telpixels is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang in de evaluatie en optimalisatie van onze Newsletter gelegen is.

    U kunt te allen tijde alle soorten Newsletters van Bloovi Careers herroepen.

   5. 3.1.5. Reclamebezwaren

    Ontvangen wij van u een bezwaar tegen reclamedoeleinden, kunnen wij uw persoonsgerelateerde contactgegevens (naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) in een blokkeringslijst opnemen, met behulp waarvan wij zeker stellen, dat wij u niet langer ongewenste reclame toezenden. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij dat gerechtvaardigd belang erin gelegen is, dat wij onze verplichtingen welke voortvloeien uit uw reclame bezwaar kunnen nakomen. De gegevens worden daartoe zo lang opgeslagen, tot u het reclame bezwaar uitdrukkelijk schriftelijk herroept.

   6. 3.1.6. Contactformulier en e-mailcontact

    Op onze platformen zijn contactformulieren beschikbaar, die voor elektronische contactopname kunnen worden gebruikt. Via aanklikken van de „Verzenden“-button geeft u toestemming voor toezending aan ons van de in het invoervenster ingetoetste gegevens. Wij slaan tevens datum en tijdstip van uw contactopname. Alternatief mogelijk is contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker en ons antwoord opgeslagen. De in dit verband vrijwillig aan ons verzonden persoonsgerelateerde gegevens gebruiken wij voor bewerking van uw aanvraag en om contact met u op te nemen. Rechtsgrondslag voor de verzending van de gegevens is art. 6 lid 1 letter a AVG. Wij gebruiken de gegevens voor dit doel, tot de betreffende conversatie met u beëindigd is. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.

   7. 3.1.7. Bloovi Careers enquêtes

    Van tijd tot tijd organiseert Bloovi Careers marktonderzoek-enquêtes. In het kader van deze enquêtes zullen wij geen persoonsgerelateerde gegevens verzamelen. Wij kunnen u aan het eind van de enquête evenwel aanbieden, aan een winspel deel te nemen. Om aan het winspel deel te nemen, moet u uw e-mailadres opgeven, wij zullen dit uitsluitend ten behoeve van het winspel gebruiken en u in het geval van een prijs informeren. In het bijzonder zullen wij uw e-mailadres geheel onafhankelijk van uw antwoorden op de enquête opslaan. Rechtsgrondslag voor de opslag van uw e-mailadres is uw toestemming op grond van art. 6 para. 1 letter a AVG. Wij slaan uw e-mailadres daartoe tot aan de beëindiging van het winspel op.

   8. 3.1.8. Bloovi Careers salarisplanner

    Bloovi Careers kan een salarisplanner aanbieden. Daarbij vergelijkt Bloovi Careers via de salarisplanner de door gebruikers ingevoerde gegevens over hun actuele beroepssituatie, salaris, beroepservaring, opleiding en geslacht van de gebruiker met gegevens van andere gebruikers in een geaggregeerde, statistische database op en evalueert deze vergelijking, om op deze basis een salarisvergelijking voor de gebruiker te genereren. Na invoer van de voornoemde gegevens en invoer van een e-mailadres zal Bloovi Careers de gebruiker via een Double-Opt-In-e-mail een toegang tot de salarisvergelijking toezenden. Deze verwerking geschiedt op basis van uw toestemming. De toestemming geschiedt, doordat u de button voor verzending van de persoonlijke salarisplanner aanklikt. Wij slaan de voor u aangemaakte salarisvergelijking voor de duur van 5 jaar op.

    De levering van de salarisplanner is voor ons alleen mogelijk, wanneer wij de gegevens van alle gebruikers statistisch ook voor andere gebruikers kunnen evalueren. Daarom leggen wij voor het aanmaken van de salarisvergelijking conform cijf. 3. a de door u geleverde gegevens conform cijf. 3.a in een statistische database vast, daarbij slaan wij generlei gegevens op, die wij rechtstreeks aan uw persoon kunnen relateren, in het bijzonder slaan wij niet uw e-mailadres op in deze database. Deze verwerking geschiedt, omdat dit ter waarborging van gerechtvaardigde belangen van Bloovi Careers noodzakelijk is, namelijk de salarisplanner aan te bieden, en geen van uw belangen of grondrechten en grondvrijheden, die de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens vereisen, prevaleren.

   9. 3.1.9. Inschakeling van orderverwerkers voor hosting en platformveiligheid, administratieve, foutherstel- en supportdiensten

    Voor het leveren van onze diensten gebruiken wij orderverwerkers, die wij navolgend beschrijven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze orderverwerkers is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 para. 1 letter f AVG. Het   belang is gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in het bijzonder ter naleving van de in deze Privacyverklaring nader beschreven diensten. Een contrair belang is niet evident, omdat wij met de betreffende aannemers een overeenkomst op grond van art. 28 AVG hebben gesloten.

    1. 3.1.9.1. Hosting

     Voor hosting van onze platformen en back-up diensten gebruiken wij orderverwerkers, zodat er persoonsgerelateerde gegevens, die op onze platformen opgeslagen worden, aan deze orderverwerkers worden gezonden. Deze orderverwerkende is Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België (de gegevens worden uitsluitend in de EU verwerkt),

     Deze orderverwerkers zullen persoonsgerelateerde gegevens voor dezelfde duur opslaan, als de gegevens op basis van de in deze Privacyverklaring gedefinieerde doeleinden op onze platformen opgeslagen worden.

    2. 3.1.9.2. Verzending van e-mails en overige berichten

     Voor de verzending van e-mails en berichten op andere elektronische kanalen gebruiken wij in het kader van een orderverwerking diensten van Hubspot , 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, United States.

     De voorgenoemden kunnen dienovereenkomstig uw persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de met ons bestaande orderverwerking ontvangen. De opslag daar geschiedt voor de duur, gedurende welke in andere gevallen een opslag voor doeleinden conform deze Privacyverklaring rechtmatig is, dat wil zeggen in het bijzonder voor de in het kader van met u bestaande overeenkomsten inzake de contractuele communicatie dan wel voorts inzake de commerciële communicatie.

     Rechtsgrondslag voor ons gebruik van Hubspot is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen in het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven methoden. Een contrair belang is niet evident, in het bijzonder, omdat wij een overeenkomst inzake orderverwerking met Hubspot hebben gesloten.

   10. 3.1.10. Google Re-Captcha

    Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de correctheid van gegevens, vermijding van automatische registraties / bestellingen door zogeheten bots en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG) in bepaalde gevallen de reCAPTCHA dienst https://www.google.com/recaptcha/intro/ der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

    Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

    Het gebruik van Re-Captcha dient ter onderscheiding, of een invoer door een mens of misbruiklijk via een geautomatiseerde, machinale/technologische verwerking plaatsvindt. In de desbetreffende controle is de verzending van het IP-adres en van evt. verdere door Google voor de reCAPTCHA dienst benodigde gegevens inbegrepen. Daartoe wordt uw invoer naar Google doorgezonden geanalyseerd.

    Verder informatie over Google reCAPTCHA en de Privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

   11. 3.1.11. Cookies en soortgelijke technologieën

    Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platformen als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om doelgericht voor u interessante vacatures en andere content aan u te presenteren. Voor een betere overzichtelijkheid hebben wij de informatie over cookies en soortgelijke technieken in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring gebundeld. Nadere bijzonderheden vindt u daar.

  2. 3.2. Gegevensverwerkingen bij gebruik van een Jobagent of een Bloovi Careers account

   Bloovi Careers biedt u voor uw carrière-ontwikkeling een uitgebreide reeks diensten aan. Bloovi Careers heeft zich als uw carrière-begeleider op internet tot doel gesteld, u in alle fasen van uw beroepsleven te ondersteunen. Daartoe kan in het bijzonder een jobagent geabonneerd en een Bloovi Careers account aangemaakt worden, in het kader waarvan wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken. In deze paragraaf 3.2 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen.

   1. 3.2.1. Jobagent

    Enerzijds bieden wij u de afsluiting aan van een contract inzake de ontvangst van een jobagent. Doel van de gegevensverwerkingen via een jobagent is, dat wij u regelmatig e-mails zenden over vacatures, die met een door u voorgedefinieerd profiel overeenstemmen, dan wel e-mails die u op basis van uw gebruiksgedrag bij ons worden aanbevolen. Bijzonderheden over de jobagent vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. Rechtsgrondslag is daarbij art. 6 lid 1 letter b AVG. Wij slaan de gegevens in het kader van een contract inzake het gebruik van de jobagent op voor de duur van de contractlooptijd, d.w.z. tot het moment waarop u of wij uw jobagent opzeggen.

   2. 3.2.2. Bloovi Careers account

    Anderzijds offreren wij u de afsluiting van een contract inzake een Bloovi Careers account, in het kader waarvan u verdere functies kunt gebruiken en zo de omvang van het contractueel gebruik kunt definiëren. Doel van de in het kader van deze overeenkomst plaatsvindende gegevensverwerkingen is, dat:

    • Wij voor u de door u via onze platformen uitgevoerde sollicitaties in uw Bloovi Careers account opslaan, de opslag geschiedt net zolang, tot u een opgeslagen sollicitatie verwijdert.

    • U in uw Bloovi Careers account afzonderlijke vacatures kunt opslaan.

    • U aanvullende functionaliteiten van een jobagent (z. 3.2.1) kunt gebruiken.

    • U Bloovi Careers e-mail-Newsletters kunt beheren.

    • U in het kader van de overeenkomst inzake uw Bloovi Careers account een Bloovi Careers profiel kunt aanmaken. Welke persoonsgerelateerde gegevens daarbij aan ons worden doorgezonden wordt bepaald door uw specifieke uploads of uw invoeren in de betreffende invoervelden. Eventuele geüploade documenten zullen wij op structuur en inhoud geautomatiseerd analyseren, om onze dienste voor u te optimaliseren. U kunt de omvang van het contractuele gebruik van dit profiel zodanig definiëren dat u daarmee ofwel alleen op open vacatures kunt solliciteren (ook bij chiffre-sollicitaties), zie daartoe aanstonds, of dit bovendien gedeeltelijk of volledig voor potentiële werkgevers, die als Bloovi Careers klanten de Bloovi Careers-levensloop-database of vergelijkbare producten gebruiken, toegankelijk maken, waarbij wij in het laatste geval ook uw profielgegevens kunnen gebruiken, om publiek toegankelijke beroepsgerelateerde social media-profielen te vinden en met uw profiel te verbinden. Wij slaan uw profiel op, tot u het verwijdert of de overeenkomst inzake uw Bloovi Careers account eindigt. Houd er rekening mee dat als u uw profiel beschikbaar maakt voor potentiële werkgevers, de potentiële werkgever mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd. Dit betekent dat het contract tussen u en ons mogelijk vereist dat het wordt benaderd vanuit een land met een lager beschermingsniveau op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dan in de EU of de EER.

    • Als u een profiel heeft aangemaakt en een op onze platformen beschikbaar gesteld sollicitatieformulier voor op onze platformen gepubliceerde vacatures oproept, gebruiken wij uw profielgegevens, om dit formulier alvast in te vullen en zullen, als u de button voor het verzenden van de sollicitatie aanklikt, de aanbieder, die de betreffende vacature bij ons gepubliceerd heeft, uw op het formulier ingevulde gegevens toezenden en deze eveneens uw profiel voorleggen. Houd er rekening mee dat de betreffende provider mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd. Daarom is het in het kader van het bestaande tussen u en ons contract noodzakelijk dat de gegevens in een land of in uw land Profiel is toegankelijk vanuit een land met een lager beschermingsniveau op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dan in de EU of de EER..

    Verdere bijzonderheden over de Bloovi Careers account vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. In verband met de registratie van een Bloovi Careers account en de instelling van de verschillende functies slaan wij voorts uw desbetreffende IP-adres, de datum, alsmede de tijd op het tijdstip van de registratie of de instelling van de functies. Rechtsgrondslag voor de opslag en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens in verband met uw Bloovi Careers account is art. 6 lid 1 letter b AVG.

    Wij slaan uw persoonsgerelateerde gegevens net zo lang op, als voor de nakoming van de contractueel overeengekomen prestatie noodzakelijk is. De door u in uw „Bloovi Careers“- account opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens staan u daarbij voor de duur van de contractlooptijd ter beschikking en worden door ons voor deze duur opgeslagen. De persoonsgerelateerde gegevens worden verwijderd, zodra u dit met betrekking tot afzonderlijke gegevens zelf doet of ons dienovereenkomstig daarom verzoekt, of wanneer de overeenkomst eindigt, dus wanneer u of wij de overeenkomst opzeggen, nadere bijzonderheden vindt u in onze gebruiksvoorwaarden.

    Bovendien gebruiken wij door u in het kader van een profiel ingestelde informatie, om met behulp van het in cijf. 3.1.2 beschreven statistische model de job-zoekfunctie en de job aanbevelingen voor u en andere gebruikers van onze platformen te optimaliseren. Daartoe gebruiken wij in het statistische model bepaalde intrinsiek en ook in combinatie met elkaar niet naar personen herleidbare gegevens uit uw profiel alsmede een gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Met alleen deze kan vanuit het statistische model geen relatie tot uw persoon worden geconstrueerd, deze is alleen van buiten af mogelijk door pseudonimisering van de aan uw Bloovi Careers account toegewezen gebruikersidentificatie en de daarna volgende vergelijking met de in het statistische model opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Voor zover wij met het statistische model voor u de job-zoekfunctie en de jobaanbevelingen optimaliseren, geschiedt zulks in het kader van uw overeenkomst inzake de Bloovi Careers account op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 letter b AVG. Voor zover wij de gegevens gebruiken, om ons statistische model en aldus ook diensten voor andere gebruikers algemeen te verbeteren, geschiedt dat op basis van een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Bij verwijdering van uw Bloovi Careers account worden uw gegevens in het statistische model volledig geanonimiseerd, aangezien uit de daarin opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie dan geen enkele relatie met uw Bloovi Careers account herleidbaar is. Ons gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in casu de verbetering van onze diensten. Een contrair belang is niet herkenbaar, aangezien gedurende de contractlooptijd inzake das Bloovi Careers account de gegevens reeds voor de contractconforme prestatie benodigd zijn en na contractafloop een identificatie niet meer mogelijk is.

   3. 3.2.3. Facebook connect

    Met Facebook connect kunt u via uw Facebook account een nieuwe Bloovi Careers account bij Bloovi Careers openen resp. een verbinding met een Bloovi Careers account realiseren. Als u een Bloovi Careers account via Facebook aanmaakt of via Facebook in een bestaande Bloovi Careers account inlogt, krijgen wij toegang tot uw publieke profiel en uw e-mailadres.

    Deze gegevens gebruiken wij, om uw Bloovi Careers account bij Bloovi Careers aan te maken, vooraf in te vullen of te actualiseren en vervolgens conform cijf. 3.2.2. ter beschikking te stellen.

    Omdat wij uw Facebook-gegevens voor het aanmaken van een Bloovi Careers account gebruiken, is de rechtsgrondslag van de overeenkomst inzake het Bloovi Careers account op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG, zoals in cijf. 3.2.2. beschreven. Een opslag van uw persoonsgerelateerde gegevens bij ons geschiedt voor de in cijf. 3.2.2. beschreven doeleinden en duur.

   4. 3.2.4. Facebook Messenger

    Met Facebook Messenger kunt u via uw Facebook Messenger account een nieuwe Bloovi Careers account bij Bloovi Careers openen en resp. een verbinding met een Bloovi Careers account realiseren.

    Het platform Messenger maakt deel uit van Facebook Inc. en is in de meeste gevallen een gegevensbeheerder, aangezien gesprekken tussen mensen en bedrijven worden beschouwd als een activiteit op het platform. Wanneer Facebook de gegevensbeheerder is, behandelen ze persoonlijke gegevens zoals beschreven in hun gegevensbeleid. Ze zorgen ervoor dat services van alle Facebook-bedrijven aansluiten op de AVG. Dit kan inhouden dat ze nieuwe hulpmiddelen beschikbaar stellen voor gebruikers en bestaande hulpmiddelen opnieuw bekijken om er zeker van te zijn dat ze verplichtingen nakomen.

  3. 3.3. Gegevensverwerkingen inzake ondernemers of medewerkers van ondernemingen

   Onze diensten voor vacatureaanbieders zijn erop gericht, ondernemers en ondernemingen een zo groot mogelijke selectie van geschikte kandidaten te kunnen aanbieden. Daarbij verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van ondernemers (het gaat bij aan ondernemers gerelateerde gegevens alleen dan om persoonsgerelateerde gegevens, indien de ondernemer een natuurlijke persoon is) of van medewerkers van ondernemingen. De betreffende ondernemingen resp. ondernemers kunnen een contractuele of precontractuele relatie met ons hebben, in individuele gevallen kunnen wij evenwel ook gegevens van ondernemingen en hun medewerkers verwerken, wanneer een dergelijke pre-/contractuele relatie niet bestaat. In deze paragraaf 3.3 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen van ondernemers resp. medewerkers van ondernemingen en de gegevenscategorieën, voor zover wij de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betreffende persoon verzamelen. De gegevens worden verwijderd, zodra deze voor het realiseren van het betreffende doel niet meer benodigd zijn, dat wil zeggen, er geen overeenkomst meer met de klant bestaat en wij ook niet van plan zijn, een overeenkomst met de betreffende klant aan te gaan, er niet langer een gerechtvaardigd belang bestaat en wij voorts ook niet langer verplicht zijn, documenten te bewaren, waarin zich persoonsgerelateerde gegevens kunnen bevinden.

   1. 3.3.1. Gegevensverwerkingen ten behoeve van contractbeheer en -voorbereiding

    Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van contractbeheer, dat wil zeggen, om onze klanten de contractueel overeengekomen diensten te kunnen leveren alsmede ten behoeve van desbetreffende contractvoorbereidingen. Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon is de rechtsgrondslag, dat de verwerking voor de nakoming van een overeenkomst, of voor uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is . Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op voor de duur van de looptijd van de overeenkomst.

    Wij houden ook boekhoudbescheiden bij om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht krachtens artikel 6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen en artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 voor een periode van zeven jaar. De deadline begint op 1 januari, die volgt op de voltooiing van de boekhouding. De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. c AVG. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter c AVG.

   2. 3.3.2. Klantadvisering

    Wij verwerken de in verband met een overeenkomst of een aanvraag van een geïnteresseerde verkregen persoonsgerelateerde gegevens van de klant of geïnteresseerde resp. van diens medewerkers, als aanspreekpartners, ook na contracteinde resp. als geen overeenkomst tot stand komt, ten behoeve van klantadvisering alsmede om bij een hernieuwde aanvraag door de klant of een geïnteresseerde adequate diensten op basis van de eerdere contractafsluitingen of aanvragen te kunnen aanbevelen. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op zolang wij ervan uitgaan, dat de betreffende klant in de toekomst een aanvullende of een eerste overeenkomst met ons kan sluiten, wat geldt, tot de betreffende klant tegenover ons verklaart, dat hij/zij onder geen beding ooit een overeenkomst met ons zal sluiten.

   3. 3.3.3. Online-bestellingen

    Als u op onze website een online bestelling uitvoert, verzamelen wij verschillende, voor de contractsluiting benodigde gegevens. Rechtsgrondslag is de afsluiting en de uitvoering van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG. De gegevens worden voor de duur van de overeenkomst conform bovengenoemd cijf. 3.3.1 opgeslagen. Voor de betalingsafwikkeling maken wij gebruik van de firma X. X is aldus ontvanger van uw in het kader van de betaalprocedure verzamelde persoonsgerelateerde gegevens. Rechtsgrondslag voor inschakeling van X is de contractafwikkeling op grond van art. 6 lid. 1 zin 1 b AVG. De opslag ten behoeve van de betaling geschiedt voor de duur van de betalingsafwikkeling.

   4. 3.3.4. Gegevensverwerkingen voor algemene reclamedoeleinden

    Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens van onze klanten almede van overige, niet zakelijk met ons verbonden ondernemers en ondernemingen en in dit verband eventueel ook van de daar aanwezige contactpersonen ten behoeve van direct mailing, voor zover juridisch toegestaan. Indien en voor zover wij deze gegevens niet rechtstreeks bij de desbetreffende betrokkene verkregen hebben, kunnen wij contactgegevens van de betrokkene ook aan openbare bronnen ontlenen, waaronder in het bijzonder de webpagina van de betreffende onderneming, brancheregisters of door de onderneming geplaatste vacatures. In het kader van deze rechtstreekse reclame-doeleinden kunnen wij ook verwijzen naar de eerdere contractafsluitingen van onze klanten en bedrijfsbijzonderheden zoals branchelidmaatschap of bedrijfsgrootte van de betreffende onderneming/ondernemer, om de reclame zo effectief mogelijk te maken. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de rechtstreekse reclame zelf (vgl. overwegingsgrond 47 AVG). De betrokkenen zijn gerechtigd te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgerelateerde gegevens voor dergelijke reclamedoeleinden aan te tekenen. Dit bezwaar kunt u te allen tijde middels de in cijf 1 genoemde contactgegevens aantekenen, in het geval van reclame per e-mail vindt u een opt-out link ook direct in de betreffende e-mail. Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor zolang wij erin geïnteresseerd zijn, met de betreffende onderneming overeenkomst af te sluiten of tot er een bezwaar werd aangetekend.

   5. 3.3.5. Google Drive – Support Tool

    We gebruiken een tool geleverd door Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten om vragen van klanten te verwerken. Informatie zoals familienaam, voornaam, postadres, telefoonnummber en email adres worden opgeslagen op onze website om uw vragen te beantwoorden.

    Als u ons contacteert via email of via een formulier, gebruiken we de informatie die u geeft enkel om uw specifieke vraag te verwerken. De gegevens en de historiek van de dienstvraag worden opgeslagen voor opvolgvragen en -contacten.

    Gegevens zullen verzonden worden naar de VS, een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Google Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active worden ingezien.

    Bovendien zijn we standaard contractclausules aangegaan die beschikbaar zijn op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 als voorbeeld zodat verzending van gegevens ook toegestaan is volgens Art. 46 (2) (c) AVG.

    De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is om u een gemakkelijke tool voor klantenondersteuning te bezorgen,

 1. 4. Cookies en soortgelijke technologieën

  Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch hulpmiddel voor de levering van diensten op onze platformen, waar wij bijv. bepaalde functies aanbieden, als voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om u interessante vacatures en andere content doelgericht toe te zenden.

  Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies).

  De exacte opslagduur van een cookie kunt u, voor zover hier beneden nog niet specifiek vermeld, op de betreffende cookie vinden, door de cookie in uw browser te laten afbeelden.

  U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Navolgend gaan wij nader op concrete cookies en vergelijkbare technologieën in.

  1. 4.1. Technisch noodzakelijke cookies

   Wij gebruiken technische cookies. Dit zijn cookies die uitsluitend voor het verzamelen van bepaalde informatie op onze platformen noodzakelijk is, om een door u als gebruiker aangevraagde of gewenste dienst te verlenen. Dit omvat navigatie- resp. sessiecookies, die een vlekkeloze navigatie en gebruik van de webpagina mogelijk maken (en bijvoorbeeld de toegang tot een bereik met beperkte toegang toestaan); Analyse-cookies, die direct door ons worden geplaatst, om verzamelde informatie over het aantal bezoekers en hun gebruikersgedrag te verzamelen; functie-cookies, die u in de vorm van service-optimalisatie de mogelijkheid bieden om volgens enkele geselecteerde criteria (bijv. Taalkeuze, voor het kopen van geselecteerde producten) te navigeren.

   Rechtsgrondslag voor deze cookies is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen.

  2. 4.2. Cookies en technologieën die we gebruiken via externe providers

   We gebruiken ook cookies of andere technologie die ons door externe providers op verschillende gebieden wordt aangeboden. In het volgende informeren we u over de respectieve providers en hoe u bezwaar kunt maken tegen de cookie of de bijbehorende technologie. Over het algemeen kunt u in het geval van websites een geschikte instelling in uw browser maken en in het geval van onze apps kunt u de betreffende instelling met de schuifregelaar voor anonieme statistieken instellen onder “Instellingen”.

   1. 4.2.1. Hotjar

    We maken gebruik van Hotjar, een webservice van Hotjar Ltd., Level 2, business center St Julian’s, 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta ( “Hotjar”) om gebruikspatronen wensen van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze diensten en gebruikerservaring te optimaliseren. Met Hotjar kunnen we de gebruikerservaring op onze sites beter begrijpen (dat wil zeggen, hoe lang de gebruikers op welke van onze sites besteedt welke links ze klikken, wat ze willen en wat niet, enz.), zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op de feedback van gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van gebruikers en user devices (in het bijzonder (het IP-adres van een apparaat dat wordt gedetecteerd in een anonieme vorm en opgeslagen), grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifier) ​​Browserinformatie, geografische informatie (op land basis verzamelen ), voorkeurstaal voor presentatie van onze website). Hotjar slaat deze gegevens op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren, noch zullen de gegevens worden geaggregeerd met andere gegevens over individuele gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie de Hotjar-privacyverklaring die beschikbaar is op deze link: https://www.hotjar.com/privacy.

    U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site en het maken van gebruikersprofielen door Hotjar, evenals het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere sites op elk moment op de volgende link https://www.hotjar.com/opt-out.

    We hebben een contract voor contractafhandeling met Hotjar. Het gebruik van Hotjar is gebaseerd op een legitiem belang volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze aanbiedingen.

   2. 4.2.2. Facebook Pixel

    Wij gebruiken binnen onze internetpresentatie „Facebook-Pixel“ van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor zijn zog. telpixels op onze pagina’s geïntegreerd. Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de telpixel een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server aangemaakt.

    Facebook ontvangt daardoor o.a. van uw browser de informatie, dat door uw eindapparaat onze pagina werd opgeroepen. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de content van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook verkrijgen. Wij kunnen slechts selecteren, voor welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame getoond moet worden.

    Door de pixel uit uw browser op te roepen, kan Facebook bovendien herkennen, of een Facebook-advertentie succesvol was, dus bijv. tot een online-aankoop heeft geleid. Op die manier kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden meten.

    Klik hier, als u geen gegevensregistratie via Facebook-pixel wenst: . In plaats hiervan kunt u de Facebook pixel op de pagina van Digital Advertising Alliance via de volgende link deactiveren: http://www.aboutads.info/choices/.

    De verzending van gegevens in de USA is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Facebook Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active worden ingezien.

    Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten.

   3. 4.2.3. Google Remarketing

    Wij gebruiken op onze webpagina’s de Remarketing- of “Vergelijkbare doelgroepen”- functie van Google Inc. („Google“). Hiermee kunnen wij de bezoekers van onze webpagina’s doelgericht met reclame benaderen, door voor bezoekers van de webpagina’s gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde ads te plaatsen, wanneer dezen andere webpagina’s in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor uitvoering van de analyse van het webpagina- gebruik, die de basis voor de aanmaak van interesse-gerelateerde ads vormt, maakt Google gebruik van cookies. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgerelateerde gegevens van de bezoekers van de webpagina. Bezoekt u daarna een andere webpagina in het Google Display-netwerk worden u reclames op het scherm ingelast, die met hoge waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op eerder opgeroepen product- en informatiebereiken.

    U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend deactiveren, door de onderstaande link te volgen en de daar gereedgezette plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. In plaats daarvan kunt u het gebruik van cookies door derden-providers deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerk-reclame-initiatief (Network Advertising Initiative) op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde informatie voor opt-out opvolgt. Verdere informatie over Google Remarketing en de Privacyverklaring van Google kunt u inzien op: http://www.google.com/privacy/ads/.

    Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten.

   4. 4.2.4. Google Conversion Tracking

    Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG) de marketing- en remarketing-dienst (afgekort „Google-Marketing-Services”) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

    Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

    Google-Marketing-Services stelt ons in staat, advertenties voor en op onze website doelgerichter af te beelden, om aan gebruikers uitsluitend ads te presenteren die potentiaal beantwoorden aan hun interesses. Wanneer een gebruiker bijv. ads voor producten getoond krijgt, waarvoor hij/zij op andere webpagina’s belangstelling heeft getoond, spreekt men van „remarketing“. Daartoe wordt bij het oproepen van onze en andere webpagina’s, waarop Google-Marketing-Services actief is, door Google direct een code van Google uitgevoerd en worden er op de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als “web beacons” aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina’s de gebruiker opgezocht, voor welke content deze zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd alsmede verdere gegevens over het gebruik van het online aanbod. Er wordt eveneens het IP-adres van de gebruikers geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte afgekort en alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengevoegd. De bovenstaand vermelde informatie kan door Google ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina’s bezoek, kunnen ads worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd.

    De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-Marketing-Services pseudoniem verwerkt. D.w.z. door Google worden bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruikers niet opgeslagen en verwerkt, maar Google verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit de optiek van Google worden de ads niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en afgebeeld, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet, wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-Services over de gebruiker verzamelde informatie wordt naar Google doorgezonden en op Google’s servers in de VS opgeslagen.

    Tot de door ons gebruikte Google-Marketing-Services behoort o.a. het online-reclameprogramma „Google AdWords“. In het geval van Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een andere „Conversion-cookie“. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van de cookie verzamelde informatie dient ertoe, Conversion-statistieken voor AdWords-klanten te genereren, die gekozen hebben voor conversion-tracking. AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat hun add heeft aangeklikt en naar een met een conversion-tracking-tag uitgeruste pagina verder geleid werden. U ontvangt echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk identificeerbaar zijn.

    Wij kunnen op basis van Google-Marketing-Services “DoubleClick” adss van derden op het scherm inlassen. DoubleClick gebruikt cookies, waarmee Google en zijn partner-websites de mogelijkheid krijgen om ads te plaatsen op basis van het aantal bezoeken door gebruikers op deze website resp. andere websites op internet.

    Verder kunnen wij de “Google Tag Manager” inzetten, om Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

    Meer informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de Privacyverklaring van Google is op https://www.google.com/policies/privacy opvraagbaar.

    Als u bezwaar maakt tegen de interesse-gerelateerde reclame door Google-Marketing-Services, kunt u gebruik maken van de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences.

 1. 5. Rechten van de betrokken persoon

  Worden uw persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

  1. 5.1. Recht op informatie

   U kunt van ons een bevestiging vragen of persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen, door ons verwerkt worden.

   Is er sprake van een dergelijke verwerking, kunt u van ons volgende informatie vragen:

   (1) de doeleinden waartoe de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden;

   (2) de categorieën van persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden;

   (3) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens bekend werden gemaakt of zullen  bekend gemaakt worden;

   (4) de geplande duur van de opslag van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;

   (5) Het bestaan van het recht op correctie of verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een bezwaarrecht tegen deze verwerking;

   (6) Het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;

   (7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgerelateerde gegevens niet van de betrokken persoon worden verzameld;

   (8) Het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profilering op grond van art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de betrokken logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

   U bent gerechtigd, inlichtingen daaromtrent te vragen, of de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden worden. In dat kader kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de adequate waarborgen conform art. 46 AVG in verband met de verzending.

   Dit informatierecht kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken.

  2. 5.2. Recht op correctie

   U heeft het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien en voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is gehouden, de correctie onmiddellijk uit te voeren.

   Uw recht op correctie kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken.

  3. 5.3. Recht op beperking van de verwerking

   Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens vragen:

   (1) indien u de juistheid van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens betwist, voor de duur, die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;

   (2) indien de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens eist;

   (3) indien wij de persoonsgerelateerde gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer benodigen, maar u deze echter nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of

   (4) indien u bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG heeft aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren boven uw redenen.

   Werd de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – uitsluitend met uw toestemming verwerkt worden ofwel voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon, dan wel om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

   Werd de beperking van de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden beperkt, wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

   Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre beperkt worden, naarmate het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

  4. 5.4. Recht op verwijdering

   1. 5.4.1. Verwijderings verplichting

    U kunt van ons verlangen, dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht, deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien en voor zover één van de volgende redenen van toepassing is:

    (1) De naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor zij werden verzameld of op overige wijze werden verwerkt, niet langer noodzakelijk.

    (2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG gebaseerd was, en er ontbreekt een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

    (3) U tekent op grond van art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking aan en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent op grond van art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.

    (4) De naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

    (5) De verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens is ter nakoming van een juridische verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen, noodzakelijk.

    (6) De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de Informationsgesellschaft op grond van art. 8 lid 1 AVG verzameld.

   2. 5.4.2. Informatie aan derden

    Hebben wij de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens openbaar gemaakt en zijn wij op grond van art. 17 lid 1 AVG tot verwijdering van deze verplicht, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke te informeren dat u als betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgerelateerde gegevens heeft geëist.

   3. 5.4.3. Uitzonderingen

    Het recht op verwijdering bestaat niet, indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is

    (1) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

    (2) ter nakoming van een juridische verplichting, die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast;

    (3) om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van art. 9 lid 2 letter h en i alsmede van art. 9 lid 3 AVG;

    (4) voor het openbaar belang dienden archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd, of

    (5) voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

  5. 5.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   U bent gerechtigd, de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd, deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover

   (1) de verwerking op een toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG berust en

   (2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt.

   In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd, te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens door een verantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad.

   Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast.

  6. 5.6. Herroepings- en bezwaarrecht

   U bent gerechtigd, om redenen, die uit uw bijzonder situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG geschiedt, bezwaar aan te tekenen; dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gegronde profilingprocedure.

   Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

   Worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, om rechtstreeks reclame te maken, bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor profiling, indien en voor zover dit met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt.

   Tekent u bezwaar aan tegen de gegevensverwerking ten behoeve van rechtstreekse reclame, worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

   In het kader van het gebruik van information society services – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG –heeft u de mogelijkheid om t uw bezwaarrecht middels geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

   U bent tevens gerechtigd, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, bij de verwerking van naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, welke voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG geschiedt, bezwaar hiertegen aan te tekenen.

   Uw bezwaarrecht kan in zoverre beperkt worden, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

  7. 5.7. Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring

   U bent gerechtigd, uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet.

  8. 5.8. Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profilering

   U bent gerechtigd, aan een niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - profilering inbegrepen - berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

   (1) voor de afsluiting of de naleving van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,

   (2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen bevatten, of

   (3) met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt.

   Deze beslissingen mogen evenwel niet op bijzondere categorieën van persoonsgerelateerde gegevens op grond van art. 9 lid 1 AVG berusten, indien en voor zover art. 9 lid 2 letter a of g niet van toepassing is en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden.

   Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon zijdens de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren.

  9. 5.9. Recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie

   Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG.

   De toezichthoudende instantie, bij welke het bezwaar werd ingediend, informeert de bezwaarindiener over de stand van het bezwaar en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen conform art. 78 AVG.

 1. 6. Wijziging van de Privacyverklaring; doelwijziging

  Wij behoudens ons het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze website of app. Als wij van plan zijn uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, d.w.z. andere dan waarvoor de gegevens verzameld werden, zullen wij u dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften van tevoren meedelen.

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks een kort overzicht met carrière advies,
aantrekkelijke bedrijven die aanwerven en droomjobs

Volg ons